สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10)

ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทราบเรื่องประเภทของไฟ เพื่อที่จะสามารถเลือกประเภทข…

 

อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน

การระบุ อุบัติเหตและอันตรายจากการทำงานในสำนักงานเป็นสิ่งที่ยากต่อการระบุ ซึ่งโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีกิจกรรมหรือพนักงานในสำนักงานเป็นจำนวนมาก บทความนี้จึงกล่า…

 

การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) เป็นศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติ…

 

การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย

แอมโมเนีย (ammonia : NH3) เป็นสารเคมีพื้นฐานที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งต่อภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการใช้แอมโมเนียกันอย่างแพร่หลาย แต่ในขณะ…

 

การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) เป็นศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติ…

 

ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว

ปกติเรา ๆ ท่าน ๆ มักจะได้ยินการเตือนให้ระวังภัย “ไฟไหม้” ในช่วงฤดูร้อน-ฤดูหนาว ที่อากาศร้อนจัด-อากาศแห้ง แต่กับฤดูฝนนี่ก็ใช่ว่าภัยไฟไหม้จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งฤดูฝนใ…

 

เสียงดัง (Noise)

เสียงดัง หมายถึง เสียงที่มีความดัง จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยิน ทั้งนี้กฎหมายแรงงานระบุให้ต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานใน…

 

อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ

ตะกั่ว หลายคนรู้จักกันดีว่าเป็นธาตุโลหะหนักสีเทาเงิน หรือแกมน้ำเงิน นิยมใช้ในวัตถุดิบอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งแบตเตอรี่ โลหะบัดกรีอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสี หรือใช้…

 

การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง

วิธีที่สะดวกและมีผู้ใช้กันมากที่สุดคือ เรียงตามตัวอักษร แต่การจัดแบบดังกล่าวอาจทำให้สารที่ไม่ควรอยู่ใกล้กันมาเก็บไว้ด้วยกัน ซึ่งอาจเกิดระเบิดหรือปล่อยก๊าซพิษออก…

 

อัคคีภัย

อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ ที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้า…

 

มาตรฐานสีท่อ

การทาสีท่อนั้น จะช่วยแยกประเภทสิ่งที่อยู่ในแต่ละท่อ

 

สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ

สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ ตาม มอก.87 และ 88 วาล์วท่อก๊าซและข้อต่อ ตามกำหนดของ CGA

 

สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material)

แสดงสัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น วัตถุระเบิด, ก๊าซไวไฟ, ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ, ก๊าซพิษ, ของเหลวไวไฟ เป็นต้น

 

ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA

ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี จะบ่งบอกให้ทราบถึงความรุนแรงของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) ซึ่งป้ายจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม รูปข…

 

การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย

โดยทั่วไปแล้วการเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการมีข้อควรปฏิบัติหลักๆ คือ แยกการเก็บสารเคมีตามประเภทอันตราย จากนั้นจึงค่อยวางเรียงลำดับตาม ตัวอักษร ไม่ควรเก็บสารเคมีบ…