บริการของเรา | Service

service-safety.png

      บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ ทำงานอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมและครบวงจรในงานด้านความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย 

      บริษัท ทรีเอ็นดี เซฟตี้ เซอร์วิส จำกัด  3ND SAFETY SERVICES CO.,LTD  เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นในวันที่  17  กันยายน 2557  โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่  22 ถนนสามัคคีสุข 1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000  เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ตุลาคม  2557

      วิสัยทัศน์ของเรา   “มุ่งสู่การเป็นบริษัทฯที่มีคุณภาพในการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในกาทำงาน”


บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริการตรวจวัดแสงสว่าง, บริการตรวจวัดเสียง, บริการตรวจวัดความร้อน, บริการตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ/สารเคมี

 

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ, การตรวจวัดเสียง 24 ชั่วโมง / เสียงรบกวน

 

บริการด้านฝึกอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา

การฝึกอบรมหลักสุตรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความปลอดภัย, การฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมความปลอดภัย, การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเฉพาะด้…