เกี่ยวกับเรา | about

 

 บริษัท ทรีเอ็นดี เซฟตี้ เซอร์วิส จำกัด  3ND SAFETY SERVICES CO.,LTD  เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นในวันที่  17  กันยายน 2557  โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่  22 ถนนสามัคคีสุข 1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000  เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่  3  ตุลาคม  2557

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา   “มุ่งสู่การเป็นบริษัทฯ ชั้นนำของภาคใต้  ในการให้บริการงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  อย่างครบวงจรและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  รวมถึงได้รับความเชื่อมั่น  และไว้วางใจจากลูกค้า

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว  นำมาสู่นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ขององค์กร  ที่จะส่งมอบคุณภาพของงานบริการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ด้วยเรายึดถือเสมอว่าลูกค้าเป็นหุ้นส่วนทางธรุกิจที่สำคัญ

บริษัทฯ 3ND Safety มุ่งเน้นในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ทำงานอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมและครบวงจรในงานด้านความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย 

1. งานบริการตรวจสอบ ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี ของสถานประกอบกิจการ สำนักงาน หน่วยงาน และให้การรับรองผลการตรวจวัด
2. งานบริการจัดฝึกอบรม สัมมนา ให้คำปรึกษา เป็นที่ปรึกษางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนมัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. งานออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ วางระบบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. งานบริการจัดหา จำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

 

ใบรับรองด้านความปลอดภัย & หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท

 

แกลอรี่ :: 3ND SAFETY SERVICE