บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
 

 - การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

- การตรวจวัดเสียง 24 ชั่วโมง / เสียงรบกวน