กฎหมายความปลอดภัย

กฎหมายความปลอดภัย

รวบรวมกฎหมายความปลอดภัยต่าง ๆ ซึ่งทางเราได้รวบรวมไว้ให้กับผู้ที่สนใจความรู้ทางด้านกฎหมายความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 

กฎหมายที่เกียวข้อง

กฎหมายที่เกียวข้องเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านความปลอดภัย เช่น กฎหมายของกระทรวงแรงงาน กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข กฎหมายกระทรวงวิทยาศาส…

 

สรุปประเด็นกฎหมาย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2552 ประกาศกรมโ…