กฎหมายความปลอดภัย

กฎหมายความปลอดภัย
 
เรื่อง
อ่านรายละเอียด
1.พระราชบัญญัติ
next-button03-100px.png
2.กฎหมายความปลอดภัยภายใต้ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ยกเลิก)
next-button03-100px.png
3.กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
next-button03-100px.png
4.ประกาศกระทรวงแรงงาน
next-button03-100px.png
5.คำชี้แจงของกระทรวงแรงงาน
next-button03-100px.png
6.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
next-button03-100px.png
7.ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
next-button03-100px.png
8.แนวปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
next-button03-100px.png
9.แบบรายงานตามกฏหมายความปลอดภัย
next-button03-100px.png
10.กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ๒๕๕๔
next-button03-100px.png