สรุปประเด็นกฎหมาย

สรุปประเด็นกฎหมาย
 
เรื่อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
1.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2552 
download-buttons-100px.png
2.ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนที่มีความดันต่างจากบรรยากาศ พ.ศ. 2548
download-buttons-100px.png
3.กฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (93.04 kB)
download-buttons-100px.png
4.กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550 
download-buttons-100px.png
5.กฎกระทรวง (ฉบับที่ 1-13) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
download-buttons-100px.png
6.กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ.2556
download-buttons-100px.png
7.กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556
download-buttons-100px.png
8.กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย ฯ เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554
download-buttons-100px.png
9.กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 
download-buttons-100px.png
10.กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
download-buttons-100px.png
11.กําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 
download-buttons-100px.png
12.การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548
download-buttons-100px.png
13.หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
download-buttons-100px.png
14.สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
download-buttons-100px.png
15.หลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ
download-buttons-100px.png
16.หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น
download-buttons-100px.png
17.หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว 2553
download-buttons-100px.png
18.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ 2553 
download-buttons-100px.png
19.หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรม จป.และการดำเนินการฝึกอบรม 2549
download-buttons-100px.png
20.แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ สำหรับแรงงานนอกระบบ 
download-buttons-100px.png

 (1) อ่านต่อหน้า 2 >>