บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 

 - บริการตรวจวัดแสงสว่าง  

มี 2 แบบ  1. แสงสว่าง ณ จุดที่ลูกจ้างทำงาน    2. แสงสว่างเฉลี่ยบริเวณและพื้นที่

- บริการตรวจวัดเสียง  

มี  2  แบบ  1. เสียงดัง ณ แหล่งกำเนิด  2. เสียงดังสะสมตลอดเวลาการทำงานของลูกจ้าง

- บริการตรวจวัดความร้อน  WBGT

- บริการตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ/สารเคมี