ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA

ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA
 

     ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี จะบ่งบอกให้ทราบถึงความรุนแรงของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) ซึ่งป้ายจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม รูปข้าวหลามตัด (diamond sign) แบ่งเป็น 4 ส่วน มองดูเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 4 รูปติดกัน ดังรูป โดยในแต่ละรูปสี่เหลี่ยมเล็ก จะแบ่ง ออกเป็น 4 สี โดย สีแดงอยู่ด้านบนสุด สีน้ำเงินอยู่ด้านซ้าย สีเหลืองอยู่ด้านขวา และสีขาวอยู่ด้านล่างของรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งแต่ละสีมีความหมาย ดังแสดงในตาราง

dangerchemical004_clip_image003.jpg

สีความหมาย

สีแดง

ความไวไฟ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ คือ

0

ไม่ติดไฟ

1

จุดวาบไฟ สูงกว่า 93 องศาเซลเซียส

2

จุดวาบไฟ ต่ำกว่า 93 องศาเซลเซียส

3

จุดวาบไฟ ต่ำกว่า 38 องศาเซลเซียส

4

จุดวาบไฟ ต่ำกว่า 22 องศาเซลเซียส

สีน้ำเงิน

ผลของสารเคมี ที่มีต่อสุขภาพ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ คือ

0

ปลอดภัย ไม่อันตราย

1

อันตรายน้อย อาจทำให้เกิดการระคายเคือง

2

อันตรายปานกลาง อาจเกิดอันตราย หากสูดหายใจเข้าไป

3

อันตรายสูง ทำให้เกิดการกัดกร่อน หรือเป็นพิษ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือสูดหายใจเข้าไป

4

อันตรายถึงตาย ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันชนิดพิเศษ

สีเหลือง

ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ คือ

0

ไม่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

1

อาจเกิดปฏิกิริยา เมื่อโดนความร้อน

2

ไวต่อการเกิดปฏิกิริยารุนแรง

3

ความร้อน หรือการกระแทก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

4

เกิดระเบิดได้

สีขาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

COR

สารมีฤทธิ์กัดกร่อน

OXY

สารออกซิไดซ์

ACID

กรด

ALK

สารอัลคาไล