การบริหารความปลอดภัย

การปฐมนิเทศและฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

การปฐมนิเทศก์จะเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและข้อกำหนดที่สำคัญทางด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานให…

 

มาตรฐานแรงงานกับความรับผิดชอบทางสังคม [CSR]

เป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้บริหารจะละเลยไม่ได้ นอกจากนี้การดูแลพนักงานยังถือได้ว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางสังคมที่สำคัญอีกเรื่…

 

หนีตายอย่างไรเมื่อเกิดเพลิงไหม้

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น หลายคนลนลานจนทำอะไรไม่ถูก หรือทำไม่ถูกวิธี จนเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปอย่างน่าเสียดาย…

 

CPR การช่วยผู้ที่กำลังจะตาย ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

CPR มาจากคำเต็มว่า CARDIO-PULMONARY RESUSCITATION คำว่า CARDIO หมายถึง หัวใจ PUL-MONARY หมายถึง ปอด และ RESUS-CITATION หมายถึง ก…

 

ความหมายของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำว่า “อาชีวอนามัย” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Occupational Health” โดยมีรากฐานมาจากคำสองคำผสมผสานกัน คือ อาชีวะ (Occupational) หรืออ…

 

15 กฎเหล็กป้องกันอัคคีภัยฉลองปีใหม่

1. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย 1 เครื่อง กรณีมีพื้นที่สถานบริการ หรือพื้นที่จัดงานตั้งแต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป ขอคว…

 

ทำไมจึงเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน?

คนทำงาน ที่ได้รับอันตรายจากการทำงาน ส่วนใหญ่มักขาดความเอาใจใส่ ในเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยทั้งในส่วนตัวคนงานเอง และสถานประกอบก…

 

การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเชื่อม

การบำรุงรักษา ตรวจและบันทึกผลการตรวจเป็นประจำ ตรวจระดับและความชื้นของน้ำมันหล่อเย็นในหม้อแปลง ตรวจดูเศษฝุ่น ผงละอองโลหะต่างๆ กา…

 

กลยุทธ์ผู้นำความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้บริหาร

Management by Objective มีเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กร ลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ความบกพร่องในกระบวนการผลิตที…

 

แนวทางการจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

บทนำ ในการจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องกับกฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และจัดการด้านความปลอดภัย อาช…

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถานประกอบการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดถัยแก่ลูกจ้างอย่า…

 

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างในประเทศไทยได้ก้าวรุดหน้า และเพิ่มปริมาณขึ้นมาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเงาตามการปฏิบัติงานในงานก่อสร้าง คืออุบัติเหตุ…

 

ความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน

ลักษณะของงานก่อสร้างส่วนใหญ่ จะเป็นการทำงานบนที่สูงและงานใต้ดินที่มีระดับชั้นความลึกต่างๆ ซึ่งงานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้นั่ง…

 

การใช้รถยก (Fork Lift)

หลักสำคัญ 3ประการที่ต้องปฏิบัติ คือ รถยกต้องอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผู้ขับขี่รถยกจะต้อ…