ระบบการจัดการ

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในปัจจุบันนั้นมีเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นในส่วนของบุคลากรด้านความปลอดภัย ความปลอดภัยในการทำงาน …

 

แบบ CheckList ความปลอดภัยในการทำงาน

ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทราบเรื่องประเภทขอ…

 

ความปลอดภัยในการทำงานบนอาคารสูง

ปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีจำนวนอาคารสูงถึง 305 อาคาร (อาคารสูงหมายถึงอาคารที่สูงกว่า 23 เมตรขึ้นไปตามกฎหมายการตร…

 

เทคนิคการตรวจความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงสูง

โดยทั่วไปในการตรวจความปลอดภัยนั้น มีหลักการในการตรวจความปลอดภัยดังนี้ .. ตรวจทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็…

 

5ส. พื้นฐานของคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

เมื่อเอ่ยถึง 5ส หลายท่านคงเคยได้ยินจนคุ้นหู แต่มักจะนึกถึงการนำ 5ส มาใช้ในโรงงาน ในสถานที่ทำงาน เพื่อทำให้โรงงาน หรือ สถาน…

 

Risk Assessment เพื่อการจัดการสารเคมีของประเทศ

ปัจจุบันมีการนำเอาสารเคมีจำนวนมากมาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่นใช้เป็นยารักษาโรค เครื่องสำอาง เป็นส่วนประกอบของอา…

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อควบคุมความสูญเสีย

ในรอบสิบปีที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมของประเทศประสพกับการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง (Major Accident) หลายครั้ง เช่น กรณีโรงงานทำตุ๊กตาเคเด…

 

องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมในการระงับเหตุฉุกเฉิน

การบำรุงรักษาทีม การสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทีม การสร้างความมั่นใจในการสื่อสารเป็นกลุ่ม การฝึกอบรม วินัย / การตั้งม…

 

การวางแผนซ่อมบำรุง

การจัดวงรอบซ่อมบำรุง วงรอบซ่อมบำรุง คือ กำหนดวงรอบของกิจกรรมงานซ่อมบำรุงขนาดต่าง ๆ อย่างครบถ้วนตลอด ช่วง เวลาหนึ่ง ของเครื่องจั…

 

การจัดสภาพโรงงานให้ปลอดภัย

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับผังโรงงาน ทางเดินกว้างขวางเพียงพอ การระบายอากาศและการขจัดกลิ่นควันและไอพิษ ทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟ…