เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ "แนวทางการดำเนินการงานด้านความปลอดภัยฯ"

เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ
 

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง "แนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย" ***ฟรี***

บริษัท ทรีเอ็นดี เซฟต้ เซอร์วิส จำกัด ได้กำหนดจัดสัมมนาวิชาการฯ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลส สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในงานด้านความปลอดภัยฯ ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลสภาวะแวดล้อมในการทำงานฯ รวมถึงการจัดทำรายงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

โดยวิทยากร...ดร.ณัฐชยวัศ สวงนไชยกฤษณ์ (อดีตผู้ช่วยเลขาฯ ยกร่างกฎกระทรวง)..

สัมมนาฟรี...ไม่มีค่าลงทะเบียน...รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (หรือจนกว่าจะเต็ม)


หนังสือเชิญอบรม.PDF